Ett verktyg som hjälper dig att fatta hållbara beslut

Det finns ett stort behov av omfattande renovering av både lokaler och bostäder i hela Europa för att uppnå minskade koldioxidutsläpp och för att nå ekonomiska, sociala och andra miljömål. Renobuild är ett verktyg för utvärdering av hållbarhet i samband med renovering. Det ger stöd inför diskussioner och beslutsfattande genom att systematiskt jämföra alternativa renoveringsscenariers effekter.

Verktyget är generellt mest lämpat att använda tidigt i processen för en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera vitt skilda alternativ, exempelvis att endast åtgärda det som är absolut nödvändigt jämfört med olika energieffektiviserande åtgärder som tilläggsisolering och/eller byte av ventilationssystem eller en större ombyggnation och tryggare utemiljöer.

Resultaten kan användas som diskussions- och beslutsunderlag om vilka åtgärder man ska gå vidare med. Det är också möjligt att göra en grov första utvärdering där man sållar bort några alternativ för att sedan söka mer detaljerad information om kvarstående alternativ för en förfinad utvärdering.

Kostnaden för livscykeltiden

Resultatet visar på de olika alternativens långsiktiga hållbarhet i förhållande till varandra. Det primära resultatet från den ekonomiska analysen är livscykelkostnad, vad kostnaden väntas bli under en vald livscykeltid, men genom utvärderingen får man även inblick i hur det kan fördela sig på investeringskostnad, reinvesteringar och årliga driftkostnader.

Miljöanalysen kan visa på miljöeffekter från minskad energianvändning eller byte av uppvärmningsform, men inkluderar också effekter från material som används i renoveringen, det vill säga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Den primära indikatorn är klimatpåverkan men även primärenergianvändning visas. Vad gäller social hållbarhet utvärderas en rad olika insatser, exempelvis grönskans påverkan på människors hälsa och trygghetsskapande insatser med anknytning till byggnaders utformning. Som sammanfattning visualiseras också de olika alternativens hållbarhet ur de tre aspekterna i ett gemensamt diagram.

Vår beslutsmetodik

Renobuild utgår från ett livscykelperspektiv genom att bedöma ekonomi, miljö och sociala faktorer i jämförelsen mellan olika renoveringsalternativ.

Renobuild bygger på jämförelse mellan upp till tio alternativ för renovering och ger fastighetsägare och andra beslutsfattare ett praktiskt verktyg som också har vidareutvecklats från en inriktning mot flerbostadshus till att även passa för skolor.

Med metodiken kan klimatpåverkan och primärenergianvändning för olika renoveringsalternativ jämföras. Det bidrar till val av relevanta lösningar med hänsyn till energianvändning och miljöpåverkan för materialet som används till renoveringen.

Förståelse för sociala aspekter och att ta dessa i beaktande har också bäring på ett renoveringsprojekts legitimitet. Projekt som påverkar människor negativt stöter ofta på motstånd i form av överklaganden och protester. Att ta sociala konsekvenser i beaktande kan därmed också vara ett sätt att öka genomförbarheten av energilösningar.

Verktyget är baserat i MS Excel där indata för ekonomi, miljö och sociala aspekter ger en sammanfattande hållbarhetsanalys.

Våra samarbetspartners

Renobuild har fått projektmedel i E2B2 som hanteras av IQ Samhällsbyggnad med medel från Energimyndigheten. En tidigare etapp fick finanisering av Formas.

Övriga samarbetspartners denna etapp

Finansiering från
Projektet leds av

Finansiering från

Projektet leds av

Share This