Analysera renoveringen av din fastighet

I Renobuild Bostad analyserar användaren det aktuella renoveringsprojektet och dess påverkan på olika aspekter av hållbarhet. Användaren beskriver alternativ som jämförs med varandra med hjälp av verktyget.

Det första steget i Renobuildmetodiken är att tänka igenom vilka åtgärder som är relevanta att utvärdera i det aktuella renoveringsprojektet och utifrån dem definiera ett antal alternativ som vart och ett kan bestå av en eller flera åtgärder.

Alternativen beskrivs sedan i verktyget, först på en övergripande nivå och sedan mer i detalj i moduler för respektive hållbarhetsaspekt ekonomi, miljö och socialt. Resultaten presenteras för respektive hållbarhetsaspekt och modulerna kan således användas enskilt, men störst nytta av Renobuild fås när alla aspekter analyseras och diskuteras tillsammans. Detta stöds av sammanställningar där resultat ur alla aspekter presenteras i gemensamma tabeller och diagram.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är vanligen den avgörande faktorn för beslut om renovering och ofta står investeringskostnaden i fokus. Med Renobuild ges underlag för en mer nyanserad bild och möjlighet att ta hänsyn till mer långsiktigt hållbar ekonomi. För varje renoveringsalternativ behöver information tas fram och anges i verktyget om följande:

 • Investeringar
 • Energikostnader
 • Kalkylränta
 • Årlig prisökning

Då det är relevant och för mer detaljerad analys bör även följande inkluderas:

 • Reinvesteringar/utbyte
 • Löpande drift/underhåll
 • Hyresändring

Som resultat redovisas totala livscykelkostnader i en tabell och ett stapeldiagram, där de olika delarna är grafiskt representerade på överskådligt sätt.

Miljömässig hållbarhet

Miljötänk i renovering tenderar att fokusera på energianvändningen, vilket är högst relevant, men inte det enda betydande. I takt med minskande energianvändning ökar materialanvändning och därmed miljöpåverkan från framställning av dessa. I Renobuild inkluderas miljöpåverkan i produktion såväl som användning. I miljömodulen beskriver användaren renoveringsalternativen utifrån fördefinierade åtgärder, kompletterat med mängduppgifter, i följande system:

 • Energisystem
 • Isolering, fönster och dörrar
 • Byggmaterial
 • Distributionssystem för VVS

I verktyget och användarmanualen kan du se mer i detalj vilken information som behöver tas fram och matas in.
Resultat anges som förändring i klimatpåverkan och primärenergianvändning, i tabeller och diagram.

Social hållbarhet

I Renobuild Bostad kan renoveringens påverkan på människors livsvillkor analyseras. Innan detta görs behöver dock involverade parter bilda sig en uppfattning om nuläget och möjliga framtidsscenarier, exempelvis genom samtal med boenden och nulägesanalyser. I nästa steg kan fastighetsägaren och samarbetspartners utvärdera renoveringar utifrån åtgärder inom- och utomhus och med bäring på olika sociala aspekter så som trygghet, hälsa och sociala relationer. Underlaget är baserat på vetenskaplig evidens och är tänkt att komplettera den kunskap som involverade parter besitter.  Följande typer av åtgärder kan analyseras ur socialt perspektiv:

Utomhus

 • Gårdar och torg
 • Grönska
 • Rekreation och aktivitet
 • Infrastruktur
 • Utomhusklimat

Byggnader

 • Lägenheter och boendevillkor
 • Förråd, förvaring och funktioner
 • Gemensamma platser och lokaler
 • Inomhusmiljö

Dialog och information

 

Finansiering från
Projektet leds av

Finansiering från

Projektet leds av

Share This