Renovera skolan för en bättre lärandemiljö

I Renobuild Skola analyserar användaren det aktuella renoveringsprojektet och dess påverkan på olika aspekter av hållbarhet. Användaren beskriver alternativ som jämförs med varandra med hjälp av verktyget som specifikt fokuserar på åtgärder som rör skolor.

Det första steget i Renobuildmetodiken är att tänka igenom vilka åtgärder som är relevanta att utvärdera i det aktuella renoveringsprojektet och utifrån dem definiera ett antal alternativ som vart och ett kan bestå av en eller flera åtgärder.

Alternativen beskrivs sedan i verktyget, först på en övergripande nivå och sedan mer i detalj i moduler för respektive hållbarhetsaspekt ekonomi, miljö och socialt. Resultaten presenteras för respektive hållbarhetsaspekt och modulerna kan således användas enskilt, men störst nytta av Renobuild fås när alla aspekter analyseras och diskuteras tillsammans. Detta stöds av sammanställningar där resultat ur alla aspekter presenteras i gemensamma tabeller och diagram.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är vanligen den avgörande faktorn för beslut om renovering och ofta står investeringskostnaden i fokus. Med Renobuild ges underlag för en mer nyanserad bild och möjlighet att ta hänsyn till mer långsiktigt hållbar ekonomi. För varje renoveringsalternativ behöver information tas fram och anges i verktyget om följande:

 • Investeringar
 • Energikostnader
 • Kalkylränta
 • Årlig prisökning

Då det är relevant och för mer detaljerad analys bör även följande inkluderas:

 • Reinvesteringar/utbyte
 • Löpande drift/underhåll
 • Hyresändring

Som resultat redovisas totala livscykelkostnader i en tabell och ett stapeldiagram, där de olika delarna är grafiskt representerade på överskådligt sätt.

Miljömässig hållbarhet

Miljötänk i renovering tenderar att fokusera på energianvändningen, vilket är högst relevant, men inte det enda betydande. I takt med minskande energianvändning ökar materialanvändning och därmed miljöpåverkan från framställning av dessa. I Renobuild inkluderas miljöpåverkan i produktion såväl som användning. I miljömodulen beskriver användaren renoveringsalternativen utifrån fördefinierade åtgärder, kompletterat med mängduppgifter, i följande system:

 • Energisystem
 • Isolering, fönster och dörrar
 • Byggmaterial
 • Distributionssystem för VVS

I verktyget och användarmanualen kan du se mer i detalj vilken information som behöver tas fram och matas in.
Resultat anges som förändring i klimatpåverkan och primärenergianvändning, i tabeller och diagram.

Social hållbarhet

I Renobuild Skola analyseras renoveringens påverkan på framförallt elevers lärande, hälsa och trygghet. Denna del i verktyget innehåller en rad teman och frågeställningar, vilka potentiellt kan hjälpa fastighetsägaren och involverade samarbetspartners att resonera kring och bedöma diverse åtgärder, såväl i utom- som inomhusmiljön. Verktyget är utformat med grund i tidigare forskning inom området. Dock behöver denna samspela med de kunskaper och den expertis som involverade professioner, men också elever och personal, besitter. Följande typer av åtgärder kan analyseras ur ett socialt perspektiv:

Utomhus

 • Friyta
 • Rumslig utformning
 • Växtlighet och topografi
 • Lek, umgänge och vila
 • Lärande i utemiljön
 • Underhåll och uthållighet

Inomhus

 • Material och miljö
 • Rumslig utformning
 • Samspel med naturen
 • Ägandeskap och visuell stimulans

Obs! I april 2018 upptäcktes en bugg i verktyget. En ny version finns nu för nedladdning här på renobuild.se. Vi rekommenderar att du laddar ned den verktyget på nytt!

Finansiering från
Projektet leds av

Finansiering från

Projektet leds av

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Renobuild använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. En del skript och funktioner - till exempel möjligheten att registrera dig och ladda ned Renobuilds verktyg - kräver tillfälliga cookies för att fungera. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och välja att rensa ut tidigare historik. Om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar eller om du klickar ”Godkänn” så samtycker du till detta.

Stäng